خلل بلبيانات شخصية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

خلل بلبيانات شخصية

السبت يوليو 01, 2017 6:51 pm


سلام عليكم لدي خلل بلبيانات شخصية هنا
http://mercato.0wn0.com/
مع اني نفذت جميع الخطوات
http://help.ahlamontada.com/t895960-topic
قالب viewtopic_body   
الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
    if(typeof(_atc) == "undefined") {
        _atc = {  };
    }
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
        
        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
 {
 if( $(this).is(":visible") )
 {
 $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
 }
 else
 {
 $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
 }
 });
        }
    }
    catch(e) { }
    
 return false;
};

//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
 <tr>
 <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
 <span class="nav">
 <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
 <!-- END switch_user_authpost -->
 <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
 <!-- END switch_user_authreply -->
 </span>
 </td>
 <td class="nav" valign="middle" width="100%">
 <span class="nav">
                <a class="nav" href="{U_INDEX}"><span>{L_INDEX}</span></a>
                <!--{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}"><span>{L_ALBUM}</span></a>-->
                {NAV_CAT_DESC_SECOND}
            </span>
 </td>
 <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
 <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
 <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
                <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
 </span>
 <!-- END switch_twitter_btn -->
 
 <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
 <script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "https://connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
 }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
 <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"></div>
 <!-- END switch_fb_likebtn -->
 
 <span class="gensmall bold">
 <a class="addthis_button" href="#">{L_SHARE}</a>
 <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
  | 
 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
 var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
 var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
 var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
 var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
 insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
 //]]>
 </script>
 <!-- END switch_plus_menu -->
 </span>
 </td>
 </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" >
 <tr align="right">
 <td class="catHead" colspan="2" height="28">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td width="9%" class="noprint"> </td>
 <td align="center" class="t-title">
 <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
 </td>
 <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 <!-- BEGIN topicpagination -->
 <tr>
 <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
 </tr>
 <!-- END topicpagination -->
 {POLL_DISPLAY}
 <tr>
 <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
 <th class="thRight" nowrap="nowrap">{L_MESSAGE}</th>
 </tr>
 <!-- BEGIN postrow -->
 <!-- BEGIN hidden -->
 <tr>
 <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
 </tr>
 <!-- END hidden -->
 <!-- BEGIN displayed -->
 <tr class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
          <tr class="post">
            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
 <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}   <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
 <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
 {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td colspan="2" class="hr">
 <hr />
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td colspan="2">
 <!-- BEGIN switch_vote_active -->
 <div class="vote gensmall">
 <!-- BEGIN switch_vote -->
 <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
 <!-- END switch_vote -->

 <!-- BEGIN switch_bar -->
 <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
 <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
 <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
 <!-- END switch_vote_plus -->

 <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
 <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
 <!-- END switch_vote_minus -->
 </div>
 <!-- END switch_bar -->

 <!-- BEGIN switch_no_bar -->
 <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
 <!-- END switch_no_bar -->

 <!-- BEGIN switch_vote -->
 <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
 <!-- END switch_vote -->
 </div>
 <!-- END switch_vote_active -->

 <div class="postbody">

 <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

 <!-- BEGIN switch_attachments -->
 <dl class="attachbox">
 <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
 <dd>
 <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
 <dl class="file">
 <dt>
 <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" />

 <!-- BEGIN switch_dl_att -->
 <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
 <!-- END switch_dl_att -->

 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
 <!-- END switch_no_dl_att -->
 </dt>

 <!-- BEGIN switch_no_comment -->
 <dd>
 <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
 </dd>
 <!-- END switch_no_comment -->

 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 <dd>
 <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
 </dd>
 <!-- END switch_no_dl_att -->

 <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
 </dl>
 <!-- END switch_post_attachments -->
 </dd>
 </dl>
 <!-- END switch_attachments -->

 <div class="clear"></div>
 <!-- BEGIN switch_signature -->
 <div class="signature_div">
 {postrow.displayed.SIGNATURE}
 </div>
 <!-- END switch_signature -->

 </div>
 <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 <tr class="post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
 <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
 <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
 </td>
 <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
 </td>
 </tr>
 <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<hr />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
 <tr>
 <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
 <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
 </tr>
 <!-- END first_post_br -->
 <!-- END displayed -->
 <!-- END postrow -->
 <!-- BEGIN no_post -->
 <tr align="center">
 <td class="row1" colspan="2" height="28">
 <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
 </td>
 </tr>
 <!-- END no_post -->
 <tr align="right">
 <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td width="9%" class="noprint"> </td>
 <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><div class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</div></td>
 <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
</table>
<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
 <tr>
 <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
 <!-- BEGIN topicpagination -->
 <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
 <!-- END topicpagination -->
 </tr>
 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
 <!-- BEGIN watchtopic -->
 <tr>
 <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
 </tr>
 <!-- END watchtopic -->
 <!-- END switch_user_logged_in -->
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
 <tr>
 <td class="catBottom" height="28">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td valign="top"><div class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</div></td>
 <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
 <tr>
 <td class="catBottom" height="28">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td valign="top"><div class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</div></td>
 <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="row2 postbody" valign="top">
 <!-- BEGIN link -->
 » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
 <!-- END link -->
 </td>
 </tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
 <tbody>
 <tr>
 <td class="catBottom">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tbody>
 <tr>
 <td valign="top">
 <div class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</div>
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="row1 clearfix">
 <table>
 <tr>
 <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
 <td class="logo">
 <img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
 </td>
 <!-- END switch_forum_rule_image -->
 <td class="rules postbody">
 {RULE_MSG}
 </td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<!-- END switch_forum_rules -->

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
 <a name="quickreply"></a>
 {QUICK_REPLY_FORM}<br />
 <!-- END switch_user_logged_in -->
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
 <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
 <tbody>
 <!-- BEGIN show_permissions -->
 <tr>
 <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
 <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
 </tr>
 <!-- END show_permissions -->
 <tr>
 <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
 <!-- BEGIN show_permissions -->
 <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
 <!-- END show_permissions -->
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
 <tbody>
 <tr>
 <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
 <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
 <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </td>
 </tr>
</table>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
 <tr>
 <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
 <span class="nav">
 <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
 <!-- END switch_user_authpost -->
 <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
 <!-- END switch_user_authreply -->
 </span>
 </td>

 <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>

 <!-- BEGIN moderation_panel -->
 <td align="center">
 <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
 </td>
 <td align="center" width="250">
 <span class="gensmall"> </span>
 </td>
 <!-- END moderation_panel -->
 </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
 <tr>
 <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
 <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
 <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

 <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
 <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

 <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
 </form>
 </td>
 </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=forumotion" type="text/javascript"></script>

avatar
Mr.OuSsaMa

عضو جديد
عضو جديد

ذكر


عدد المساهمات : 22

السٌّمعَة : 0

phpbb2

chrome

تاريخ التسجيل : 04/04/2017


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: خلل بلبيانات شخصية

السبت يوليو 01, 2017 7:40 pm


اي شكل فيهم تريد ؟للتواصل مع الادارة تفضل اضغطط هناا
avatar
Mc Nabulsy

مؤسس انكور
مؤسس انكور

ذكر


عدد المساهمات : 3524

السٌّمعَة : 62

phpbb2

firefox

تاريخ التسجيل : 05/01/2016

العمر : 19

الموقع : https://www.inkkor.com/


https://www.inkkor.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: خلل بلبيانات شخصية

السبت يوليو 01, 2017 8:11 pm


avatar
Mr.OuSsaMa

عضو جديد
عضو جديد

ذكر


عدد المساهمات : 22

السٌّمعَة : 0

phpbb2

chrome

تاريخ التسجيل : 04/04/2017


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: خلل بلبيانات شخصية

السبت يوليو 01, 2017 10:36 pm


تفضل اخي القالب
وتأكد من ان نسخة المنتدى phpbb
الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
    if(typeof(_atc) == "undefined") {
        _atc = {  };
    }
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
       
        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
         {
            if( $(this).is(":visible") )
            {
               $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
            }
            else
            {
               $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
            }
         });
        }
    }
    catch(e) { }
   
   return false;
};

//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
         <span class="nav">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
         <!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>      
      <td class="nav" valign="middle" width="100%">
         <span class="nav">
                <a class="nav" href="{U_INDEX}"><span>{L_INDEX}</span></a>
                <!--{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}"><span>{L_ALBUM}</span></a>-->
                {NAV_CAT_DESC_SECOND}
            </span>
      </td>      
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
         <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
         <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
                <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
         </span>
         <!-- END switch_twitter_btn -->
         
         <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->         
         <script>(function(d, s, id) {
           var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
           if (d.getElementById(id)) return;
           js = d.createElement(s); js.id = id;
           js.src = "https://connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
           fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
         }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>   
         <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"></div>
         <!-- END switch_fb_likebtn -->
         
         <span class="gensmall bold">
            <a class="addthis_button" href="#">{L_SHARE}</a>
            <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
             | 
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
               var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
               var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
               var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
               var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
            <!-- END switch_plus_menu -->
         </span>
      </td>
   </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" >
   <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="2" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td width="9%" class="noprint"> </td>
               <td align="center" class="t-title">
                  <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
               </td>
               <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <!-- BEGIN topicpagination -->
   <tr>
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
   </tr>
   <!-- END topicpagination -->
   {POLL_DISPLAY}
   <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap">{L_MESSAGE}</th>
   </tr>
   <!-- BEGIN postrow -->
   <!-- BEGIN hidden -->
   <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
   </tr>
   <!-- END hidden -->
   <!-- BEGIN displayed -->
               <tr class="post">

                <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">

               

                   

                   

        <div class="tw">

        <div align="center">

        <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>

        <br />

        {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>

        <br /><br />

     

     

        <div class="tw">

        {postrow.displayed.POSTER_RANK}</div>

        <br />

                        {postrow.displayed.RANK_IMAGE}

     

        <div class="twrank"><span style="color:#1E6ECF;">  معلومات
        اضافية </span><br style="color: #1E6ECF;"></div>

                        <!-- BEGIN profile_field -->

            <div class="tw">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>

     
     

                        <!-- END profile_field -->

                        {postrow.displayed.POSTER_RPG}

                    </span><br />

                    <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />

            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                <tr>

                <td valign="middle">

                  {postrow.displayed.PROFILE_IMG}

                  {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

                  {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->

                  {postrow.displayed.ONLINE_IMG}

                </td>

                </tr>

              </table>

     

                </td>
                  <style>
                            .twrank{
        -moz-border-radius-bottomleft: 8px;
        -moz-border-radius-bottomright: 8px;
        -moz-border-radius-topleft: 8px;
        -moz-border-radius-topright: 8px;
        border : 1px dashed #ff0404;
        border-width : 1px
        border-color : #fc0c0c;
        padding : 2px 2px;
        background-repeat : repeat;
        background-color : #f0feff;
        background-image : url();
        background-position : top;
        overflow : visible;
        vertical-align : middle;
        }
        /*Copyright a7medvirus*/
        .tw{
        -moz-border-radius-bottomleft: 8px;
        -moz-border-radius-bottomright: 8px;
        -moz-border-radius-topleft: 8px;
        -moz-border-radius-topright: 8px;
        border : 1px dashed #ff00b4;
        border-width : 1px
        border-color : #0d2477;
        padding : 2px 2px;
        background-repeat : repeat;
        background-color : #ffffff;
        background-image : url();
        background-position : top;
        overflow : visible;
        vertical-align : middle;
        }
                  </style>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}   <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
               <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
               </td>
            </tr>
            <tr>
               <td colspan="2" class="hr">
                  <hr />
               </td>
            </tr>
            <tr>
               <td colspan="2">
                  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                  <div class="vote gensmall">
                     <!-- BEGIN switch_vote -->
                     <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                     <!-- END switch_vote -->

                     <!-- BEGIN switch_bar -->
                     <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_plus -->

                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                        <!-- END switch_vote_minus -->
                     </div>
                     <!-- END switch_bar -->

                     <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                     <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                     <!-- END switch_no_bar -->

                     <!-- BEGIN switch_vote -->
                     <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                     <!-- END switch_vote -->
                  </div>
                  <!-- END switch_vote_active -->

                  <div class="postbody">

                     <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                     <!-- BEGIN switch_attachments -->
                     <dl class="attachbox">
                        <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                        <dd>
                           <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                           <dl class="file">
                              <dt>
                                 <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" />

                                 <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                 <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                 <!-- END switch_dl_att -->

                                 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                 {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                 <!-- END switch_no_dl_att -->
                              </dt>

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              <dd>
                                 <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <dd>
                                 <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                           </dl>
                           <!-- END switch_post_attachments -->
                        </dd>
                     </dl>
                     <!-- END switch_attachments -->

                     <div class="clear"></div>
                     <!-- BEGIN switch_signature -->
                     <div class="signature_div">
                        {postrow.displayed.SIGNATURE}
                     </div>
                     <!-- END switch_signature -->

                  </div>
                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
               </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr class="post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
         <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
      </td>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
         
      </td>
   </tr>
   <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>
<hr />
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
   </tr>
   <!-- END first_post_br -->
   <!-- END displayed -->
   <!-- END postrow -->
   <!-- BEGIN no_post -->
   <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="2" height="28">
         <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
   </tr>
   <!-- END no_post -->
   <tr align="right">
      <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td width="9%" class="noprint"> </td>
               <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><div class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</div></td>
               <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>
<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
   <tr>
      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
   </tr>
   <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
   <!-- BEGIN watchtopic -->
   <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
   </tr>
   <!-- END watchtopic -->
   <!-- END switch_user_logged_in -->
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><div class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</div></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><div class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</div></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row2 postbody" valign="top">
         <!-- BEGIN link -->
         » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
         <!-- END link -->
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tbody>
      <tr>
         <td class="catBottom">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tbody>
                  <tr>
                     <td valign="top">
                        <div class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</div>
                     </td>
                  </tr>
               </tbody>
            </table>
         </td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="row1 clearfix">
            <table>
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                  <td class="logo">
                     <img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
                  </td>
                  <!-- END switch_forum_rule_image -->
                  <td class="rules postbody">
                     {RULE_MSG}
                  </td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
</table>
<!-- END switch_forum_rules -->

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <a name="quickreply"></a>
         {QUICK_REPLY_FORM}<br />
         <!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
         <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
         <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
         <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>

      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>

      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
         <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
         <span class="gensmall"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
   </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
         <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
         </form>
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=forumotion" type="text/javascript"></script>للتواصل مع الادارة تفضل اضغطط هناا
avatar
Mc Nabulsy

مؤسس انكور
مؤسس انكور

ذكر


عدد المساهمات : 3524

السٌّمعَة : 62

phpbb2

firefox

تاريخ التسجيل : 05/01/2016

العمر : 19

الموقع : https://www.inkkor.com/


https://www.inkkor.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: خلل بلبيانات شخصية

السبت يوليو 01, 2017 11:37 pm


ننسخة منتدايي الثانية

avatar
Mr.OuSsaMa

عضو جديد
عضو جديد

ذكر


عدد المساهمات : 22

السٌّمعَة : 0

phpbb2

chrome

تاريخ التسجيل : 04/04/2017


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: خلل بلبيانات شخصية

الأحد يوليو 02, 2017 2:42 pm


ضع القالب وستعملللتواصل مع الادارة تفضل اضغطط هناا
avatar
Mc Nabulsy

مؤسس انكور
مؤسس انكور

ذكر


عدد المساهمات : 3524

السٌّمعَة : 62

phpbb2

firefox

تاريخ التسجيل : 05/01/2016

العمر : 19

الموقع : https://www.inkkor.com/


https://www.inkkor.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: خلل بلبيانات شخصية

الأربعاء يوليو 05, 2017 8:58 pm


يغلق لعدم وجود رد
+
ينقل للارشيف
:421: للتواصل مع الإداره اضغط هنا
 للشكايا والاقتراحات اضغط هنا
 لطلبات الإنضمام للفريق اضغط هنا
avatar
طائر الغرام

إدارة انكور
إدارة انكور

ذكر


عدد المساهمات : 874

السٌّمعَة : 4

other

firefox

تاريخ التسجيل : 12/05/2017

الموقع : ۰۪۫E۪۫۰۰۪۫G۪۫۰۰۪۫Y۪۫۰۰۪۫P۪۫۰۰۪۫T۪۫۰


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

عليك اولا بالاطلاع على قوانين شركة انكور التطويرية قبل المشاركة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

  • © phpBB | انشئ منتدى | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | إتصل بنا | التبليغ عن محتوى مخالف | انشئ مدونتك الخاصة مجانيا
  • من نحن؟

    شركة انكور التطويرية لدعم ومساعدة وتطوير جميع المواقع والمنتديات من جميع الشكليات والنواحي من خلال عمل الشروحات المصورة سواء فيديوهات او صور لمختلف انواع المواقع والمنتديات و المدونات ودعم واشهار وتلبية تصاميم ما يحتاجه اصحاب المواقع ليطورو من انفسهم ومواقعهم بصورة مجانية

    ادارة شركة انكور التطويرية غير مسؤولة عن اي اتفاق يتم بين الاعضاء